Thursday, October 19

Quiet Daughter (a devotional poem)

Balinese, Malay, and Mandarin Chinese versions of the poem

OKA ISTRI SANÉ SEPI

(seloka bakti)

Manira madrué oka istri.

Ring dija? — Tan ika, tan iki.

Akuda warsa yusana? — Yuga-yuga.

Sira parabé? — (sepi)

Sané galing tur wikan

Tur becik tur wanén,

Nénten kumasapasira,

Tan kanten ring sira.


ANAKANDA SEPI

(syair kebaktian)

Aku ada anakanda puan.

Kat mana? — Kan sini, kan sana.

Berapakah umur? — Kurun-kurun.

Siapa sebutan? — (kesepian)

Yang pandai dan langkai,

Berbudi, berani,

Tidak ada mirip dengan Dia,

Tak tertampak pada sesiapa.


安靜的女兒

(虔誠的詩)

我有一個女兒。

在哪裡?— 不在這裡也不在那裡。

她年紀多大?— 幾個世紀。

的名字?—(安靜

而且苗條、善良、

聰明、勇敢、

像沒有人一樣、

任何人都不可見。


ĀNJÌNG DE NǙ'ÉR

(qiánchéng de shī)

[Wǒ yǒu yīgè nǚ'ér.

Zài nǎlǐ? — Bùzài zhèlǐ yě bùzài nàlǐ.

Tā niánjì duōdà? — Jǐ gè shìjì.

De míngzì? — (ānjìng)

Érqiě miáotiáo, shànliáng,

Cōngmíng, yǒnggǎn,

Xiàng méiyǒu rén yīyàng,

Rènhé rén dōu bùkě jiàn.]

Thursday, June 25

Friday, October 11

Tantojutsu Kata

YOGA and TANTOJUTSU/KARATE are ONE

Tantojutsu Kata (Way Series with Short Sword) / Kata tantojutsu (rangkaian jurus dengan pedang pendek)


My Tantojutsu  Competition

Tantojutsu Kata (video)

Saturday, November 17

Parsva Gomukhasana

Parsva Gomukhasana (Flank Cow Face Posture / Sikap muka sapi samping)

Parsva Gomukhasana

Parsva Gomukhasana

Wednesday, August 22

Chacra Prapada Tadasana

Chacra Prapada Tadasana (Wheel Tiptoe Mountain Posture / Sikap gunung roda di hujung kaki)

Variations:
Chacra Prishtanjali Prapada Tadasana

Chacra Prishtanjali Prapada Tadasana

Chacra Prishtanjali Prapada Tadasana

Prishtanjali Prapada Tadasana

Prishtanjali Prapada Tadasana

Monday, April 30

Baddha Gomukhasana

Baddha Gomukhasana (Bound Cow Face Posture / Sikap muka sapi terbatas)
बद्धगोमुखासन

Baddha Gomukhasana

Baddha Gomukhasana

Baddha Gomukhasana

Baddha Gomukhasana

Baddha Gomukhasana

Baddha Gomukhasana

Baddha Gomukhasana (Var.)

Baddha Gomukhasana

Baddha Gomukhasana


Baddha Gomukhasana 

Baliasana

Baliasana (Bali's Posture / Sikap Bali)

My own new asana named after Bali island / Asana-ku sendiri baru dinamai pulau Bali

Baliasana

Baliasana

Baliasana

Baliasana

Wednesday, March 28

Supta Gomukhasana

Supta Gomukhasana (Supine Cow Face Posture / Sikap telentang muka sapi)

Supta Gomukhasana

Supta Gomukhasana

Supta Gomukhasana

Urdhva Upavishta Konasana

Urdhva Upavishta Konasana (Upward Seated Angle / Duduk sudut mengarah ke atas)

Urdhva Upavishta Konasana

Urdhva Upavishta Konasana

Wednesday, November 29

Supta Bhadrasana

Supta Bhadrasana / Supta Baddha Konasana
(Supine Auspicious Posture / Sikap telentang menguntungi)

Supta Bhadrasana / Supta Baddha Konasana

Saturday, January 21

Tuesday, November 15

Deviasana

Deviasana (The Goddess posture / Sikap Dewi)

Deviasana

Deviasana Variations:


Deviasana (Var.)

Prishtanjali Deviasana

Gomukha Deviasana


Gomukha Deviasana

Gomukha Deviasana

Gomukha Deviasana

Parivrtta Deviasana

Parivrtta Deviasana

Tiryaka Deviasana

Chacra Deviasana

Chacra Deviasana

Chacra Prishtanjali Prapada Deviasana

Eka Pada Rajakapotasana

Eka Pada Rajakapotasana (One-legged King Pigeon / Eka pada raja merpati)

Eka Pada Rajakapotasana

Eka Pada Rajakapotasana

Eka Pada Rajakapotasana

Monday, August 29

Prapada Vrikshasana

Prapada Vrikshasana (Tiptoe Tree Posture / Sikap pohon di hujung kaki)

Prapada Vrikshasana

Prapada Vrikshasana

Prapada Vrikshasana
Prapada Vrikshasana

Prapada Vrikshasana